Přehledný kalendář kulturních akcí a výletů

Akce a místa kam zajít napříč Českou republikou. Tipy na kulturní akce a výlety, výstavy, koncerty, festivaly, srazy, sportovní akce a další.

Zámek Valeč

Zámek s částečně dochovaným unikátním barokním parkem s množstvím plastik z dílny Matyáše Bernarda Brauna, teatronem, iluzivními branami, letohrádkem a pozůstatky barokních kaskád. Součástí areálu je také barokní skvost – kostel a sloup Nejsvětější Trojice.

Volné prohlídky zámeckých interiérů bez průvodce..

Historie

První písemné zmínky o Valči jsou z roku 1358, kdy je statek uváděn jako rozdělené zboží, držené bratry Ctiborem a Benešem z Valče. Dalšími majiteli rozděleného panství byli ve středověku zemané vlastnící statky v blízkém okolí: Ješek ze Stebna, Jan kladivo ze Stebna (1368), Boreš z Oseka (1371), Beneš z Buškovic (1377–1416) a páni z Doupova – Nevlas a Jan (1416), Sezema z Doupova (1454), Jan z Doupova a na Valči (1487). Panství bylo spojeno až za královského podkomořího Jakuba Kyšperského z Vřesovic (1505–1526), v této době byl pravděpodobně hrad pozdně goticky upraven. Roku 1514 získala Valeč na základě jeho žádosti od Vladislava II městská práva. Z roku 1526 je také první písemná zpráva zmiňující výslovně zámek. V této době se však označeni zámek užívalo i pro hrady. Jan Kyšperský z Vřesovic umírá roku 1526 v bitvě u Moháče a jeho potomkové prodávají panství téhož roku Hugovi z Leisnecku. Roku 1538 přechází panství sňatkem do majetku Viléma Hasištejnského z Lobkovic, v roce 1570 kupuje panství Kryštof Štampach ze Štampachu. Jeho syn Václav Štampach ze Štampachu v roce1585 sídlo pozdně renesančně přestavuje, avšak pro účast na stavovském povstání je nucen uprchnout ze země a roku 1622 je mu zkonfiskován majetek. Vojskem vydrancované panství pustne.

Roku 1623 kupuje panství od císařské komory zpět pro Štampachy Barbora Štampachová z Poutnova, které byl jako katoličce povolen návrat do vlasti. Od roku 1694 vlastní panství její vnuk Jan Kryštof Kager, svobodný pán ze Štampachu. Velkolepě přestavuje zámek, zámecký areál a celé panství za účasti předních umělců a architektů té doby. Autorem barokní přestavby je Ital Francesco Barelli, jehož nástupcem se stal Antonio Bianno Rossa. Po jeho smrti roku 1723 nastupuje na jeho místo Jan Kryštof Tyll, syn kameníka z nedalekého Lochotína.

Jan Kryštof Kager umírá roku 1721 a panství dědí jeho syn Jan Ferdinand Kager z Globenu, který pokračuje v přestavbě. Roku 1745 dědí panství Karel Josef August Kager z Globenu a Limburg-Styrumu. Jeho dědičkou je nezletilá dcera Marie Josefa a panství spravuje její matka Marie Alžběta, rozená markýza Laverne. Roku 1797 se Marie Josefa vdává za Josefa z Argentau d'Ochain a prodává panství Janu Antonínu Pergenovi z Pergenu. Mezi jinými je při prodeji uváděn dluh 810 zlatých 54 krejcarů ve prospěch dílny Matyáše Bernarda Brauna z roku 1737. Roku 1798 kupuje panství Jan Gottfried Korb z Weidenheimu a od něj ho kupuje jeho syn Franc za 400 000 zlatých. Od roku 1847 vlastní panství jeho syn Karel, který zámek novorenesančně upravuje. Jeho dědicové prodávají roku1890 hraběti Vincentu de Thurn Vallsasina, který panství novobarokně přestavuje a v roce 1937 prodává doktoru Janovi Larisch-Mönnich. Dr. Jan Larisch-Mönnich byl majitel velké části ostravsko-karvinského revíru. Za něho byly opraveny střechy a trhliny ve zdivu zámku, bylo zavedeno ústřední topení a instalace. Roku 1945 byl hraběti Larischovi zámek zkonfiskován a předán do užívání Organizaci politických vězňů. Roku 1947 jej ministerstvo zemědělství přidělilo ústřednímu ředitelství státních lesů a statků. Později je objekt užíván jako domov pro korejské děti a od roku 1953 jako dětský domov. Veškerá činnost byla náhle ukončena požárem zámku 2. dubna 1976. Po požáru převzalo zámek Krajské středisko památkové péče v Plzni. Dochází k provizornímu zastřešení zámku a probíhá záchrana parku. Až v roce 1995 je započata oprava střechy zámku a v roce 1996 rekonstrukce fasád.

0 reviews to Zámek Valeč

Napsat recenzi